Missie & Visie

SKOA Logo Reveal

SKOA bestaat voor de leerlingen, leerkrachten, ouders, overheid en gemeenschap van Aruba om vorming en onderwijs te bieden met een Katholieke grondslag.

“Un fundacion catolico respeta den nos comunidad multicultural sirbiendo enseñansa cu cuido, dedicacion y cariño cu un maneho solido pa tur alumno, mayor y personal.”

SKOA streeft naar innovatie op het gebied van onderwijs en opvoeding wat van kwalitatief hoog niveau moet zijn, dit met Katholieke grondslag en stimulerend leiderschap. Gelijkwaardige partner met eigen verantwoordelijkheden.

“Pa crea un bon ambiente profesional di trabou den cual alumno, mayor y personal ta sinti nan contento y sigur y ta florece como Catolicó den mente y alma”

Geloof, Onderwijs & Filosofie

Rooms-Katholiek onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de geestelijke, morele en intellectuele vorming van onze jeugd en daarmee ook aan de maatschappelijke ontwikkeling van ons land. De grondslag van dit onderwijs vormt een belangrijk bestanddeel van het socioculturele patroon van de Arubaanse samenleving. Naar onze visie gaat het in het onderwijs om de vorming en toerusting van leerlingen te bevorderen om dezen tot verantwoordelijke en volwaardige burgers te volbrengen.

Scholing is voor leerlingen een brug naar deelname aan het maatschappelijk leven. Zij zal altijd pedagogisch moeten zijn ingebed. Centraal staat daarbij het zogenaamde pedagogischvormende motief. De school is bij uitstek het middel voor integrale vorming en de plaats waar de opvattingen van de wereld, de mens en de geschiedenis worden ontwikkeld en doorgegeven. Voor de katholieke school betekent dit, dat deze school gezien moet worden als een onderdeel van de heilsopdracht van de Katholieke Kerk, vooral voor wat betreft opvoeding tot geloof. Een volledige opvoeding kan niet worden geabstraheerd van de religieuze dimensie. Deze dimensie kan, afhankelijk van de mate waarin zij wordt geïntegreerd in de totale opvoeding, een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de overige aspecten van de persoonlijkheid.

De school moet de jonge mens de mogelijkheid bieden waardecriteria op te bouwen op basis van een specifieke levens- en wereldbeschouwing om zich voor te bereiden om actief deel te nemen aan de opbouw van een gemeenschap en daardoor ook aan de opbouw en het welzijn van de hele maatschappij. Wij zijn bewust van de verwatering van onze idealen en het gebrek aan engagement die een onvoldoende invulling van de eerder genoemde extra dimensie tot gevolg hebben.

Het is ons niet overal gelukt om overtuigende christenen te vormen die hun geloof bewust beleven en die voorbereid zijn om zich naar behoren in te zetten op politiek en sociaal vlak. Wij zien dit als een uitdaging, waarop het Katholiek onderwijs moet antwoorden door zich te meer in te spannen, teneinde inhoud te geven aan onze doelstellingen. Als opvoedingsinstituut moet de school zich ten doel stellen de ethische dimensie van de cultuur te accentueren met het oog op de bevordering van de geestelijke ontplooiing van de mens.

Dit moet worden beklemtoond, omdat ook in het onderwijsdomein de neiging bestaat om te veel waarde te hechten aan actuele criteria. Het gevaar dreigt dat, door te beantwoorden aan al te oppervlakkige behoeften, de diepere aspiraties van de hedendaagse maatschappij uit het oog worden verloren. Op zichzelf beschouwd is er niets op tegen het kennen en kunnen van de jeugd in kwantitatieve en kwalitatieve zin te begunstigen. Twijfelachtig wordt het pas, wanneer alle pedagogische bemoeienis wordt gericht op dat kennen en kunnen, zodat de wijze waarop de jeugd zijn kennis en vermogen zal aanwenden als punt van aandacht wordt verwaarloosd.

Kennis en capaciteiten kunnen immers voor goede en kwade doeleinden worden ingezet. In het kader van het onderwijs moeten wij de morele ontwikkeling van de jeugd cultiveren, zodat zij worden aangemoedigd hun rijker bezit aan kennis en vaardigheden op een humane en moreel verantwoorde wijze te gebruiken. De morele opvoeding is een zaak van urgentie. De leerkrachten zijn de belangrijkste tussenpersonen die het specifieke karakter van de katholieke school moeten realiseren door hun werk en getuigenis. Daarom moet hun permanente vorming worden gewaarborgd en bevorderd door aangepaste bijscholing. Tevens is het van belang dat zij zich permanent bezinnen op hun taakstelling.

Katholiek onderwijs moet cultuur en geloof als eenheid doorgeven aan de volgende generatie. Het richt zich dus enerzijds op kennis en vaardigheden die de jonge mensen nodig hebben in dit land en in deze tijd. Van de andere kant onderwijst het katholieke onderwijs de katholieke leer, dat wil zeggen wat wij door het evangelie en door de Kerk weten van het bestaan van God en zijn liefde. Dat is niet alleen een kwestie van onderricht, maar juist door en binnen haar eigen sfeer zal de katholieke school een vormende invloed hebben. Daardoor kan zij bijdragen aan de groei van een levenshouding als gelovige christen. Content (PA)

SKOA Misa San Francisco

Historie & Oprichting

SKOA Aruba

Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) werd op 1 januari 1971 opgericht om Rooms-Katholiek onderwijs te bieden en garanderen op Aruba. Hiervoor was het de verantwoordelijkheid van vijf Rooms-Katholieke stichtingen:

  • Stichting Huize Catharina (1910)
  • Stichting R.K. Schoolbestuur La Salle (1938)
  • Stichting Bethanië (1952)
  • Stichting Edward Michaelis (1955)
  • Zuster Franciscanessen van de Huize Antonius

Voor de komst van Frere De La Salle in 1937 was Rooms-Katholiek onderwijs onder de begeleiding van fraters uit Tilburg, in die tijd alleen bestemd voor jongens.

In overeenstemming met de statuten heeft SKOA als hoofdverantwoordelijkheid om Rooms-Katholiek onderwijs te bieden. Het directoraat van SKOA bestond tot 1977 uit Nederlandse directieleden. Vanaf 1977 kent het directoraat de eerste Arubaanse directieleden.

Rooms-Katholiek onderwijs bestaat al sinds 1826. In het boek van Dr. J. Hartog ‘Aruba zoekt het was zoals het werd’ valt te lezen dat Pater Serafin uit Sevilla, een geestelijke uit Spanje, les gaf in het Spaans in zijn parochie. Tussen 1851 en 1853, met de komst van Pater Paulus en Pastor De Vries, werd de toentertijd primitief beschouwd onderwijs vervangen voor een geadvanceerder vorm van onderwijs.

Deze nieuwe vorm van onderwijs heeft ertoe geleid dat in 1857, met de komst van de Souers van Fransiscus, het meest populaire vorm van onderwijs is geworden. Hiermee wordt bewezen dat Rooms-Katholiek onderwijs sind de 19de eeuw wordt gevoerd op Aruba. Vanaf de komst van de geestelijken werden veel tijd en energie besteed aan de opvoeding en educatie van de kinderen.

SKOA blijft zich innoveren op het gebied van onderwijs en richt zich onderwijs die zich aansluit aan de benodigdheden van de Arubaanse maatschappij. Hiermee wil SKOA tevens nadruk leggen dat onderwijs onder SKOA voldoet aan de fundamentele rechten valt en is opgenomen in het Statuut. SKOA waarborgt dat aan deze rechten wordt gehouden in samenwerking met en met steun van andere stichtingen en instanties.

SKOA heeft de enorme verantwoordelijkheid om volgens de statuten van de stichting en Arubaanse wet- en regelgeving om Katholiek onderwijs te garanderen aan de leerlingen. De Directie geeft ten alle tijde haar volledige steun voor een Christelijke en Katholieke formatie van de leerling. Ouders moeten actief participeren in de dagelijkse ontwikkelingen van hun kinderen. Adequate educatie en opvoeding beginnen thuis waar een kind de juiste aandacht krijgt en opgevoed wordt met liefde van en voor de familie.

Statuten

De stichting wordt bestuurd volgens (opnieuw) vastgestelde statuten conform een statutenwijziging van 18 januari 2019.